Lighting, *NH525L*
83253-SEP-A03ZD
Replaces: 83253-SEP-A02ZD
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$553.80
$387.66
$553.80
$387.66
Lighting Assembly *YR167L* (Light Tan)
83253-SEP-A01ZB
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$408.15
$285.71
$408.15
$285.71
Light Assembly, Interior *G50L* (Light Fern)
34250-SV1-A12ZG
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$23.05
$17.29
$23.05
$17.29
Light Assembly, Interior *YR177L*(Daiichi) (Light Tan)
34250-SM4-961ZM
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$48.08
$36.06
$48.08
$36.06
Lighting Assembly *YR240L* (Light Cream Ivory)
83253-SEP-A01ZC
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$408.15
$285.71
$408.15
$285.71
Light Assembly, Courtesy *G49L* (Light Fern Green)
34255-S0K-A01ZA
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$19.45
$14.59
$19.45
$14.59
Light Assembly, Interior & Speaker *YR177L* (Light Tan)
34250-SW5-A01ZB
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$130.75
$96.76
$130.75
$96.76
Light Assembly, Interior & Speaker *YR177L* (Light Tan)
34250-SL5-A02ZG
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$130.75
$96.76
$130.75
$96.76
Switch Assembly, Lighting
35255-S0K-A11
Fits:
 • Acura:
  • CL COUPE,
  • TL SEDAN
$110.53
$81.79
$110.53
$81.79
Light Assembly, License
34100-S30-A02
Replaces: 34100-S30-A01
Fits:
 • Acura:
  • CL COUPE,
  • TL SEDAN
$27.35
$20.51
$27.35
$20.51
Light Assembly, Trunk Room
34260-SW5-003
Fits:
 • Acura:
  • INTEGRA SEDAN,
  • NSX COUPE,
  • TL SEDAN
$31.98
$23.99
$31.98
$23.99
Sensor Assembly, Auto Light
39860-TK4-A02
Replaces: 39860-TK4-A01
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$132.91
$98.35
$132.91
$98.35
Light Assembly, Foot
34760-S3V-A01
Fits:
 • Acura:
  • MDX 5-DOOR,
  • TL SEDAN
$39.88
$29.91
$39.88
$29.91
Light Assembly, Foot
34760-SEP-A01
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$29.85
$22.39
$29.85
$22.39
Lens, R Courtesy Light
34261-SEP-A01
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$8.25
$6.19
$8.25
$6.19
Grommet, Rear Combination Light
90650-S5A-003
Fits:
 • Acura:
  • MDX 5-DOOR,
  • RSX HATCHBACK,
  • TL SEDAN,
  • TSX SEDAN
$0.83
$0.62
$0.83
$0.62
Light Assembly, Trunk Room
34260-S84-A01
Fits:
 • Acura:
  • CL COUPE,
  • TL SEDAN
$24.27
$18.20
$24.27
$18.20
Fog Light Unit, L
33951-SEP-A01
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$431.90
$302.33
$431.90
$302.33
Bracket, Auto Light
39851-SEP-A00
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$4.18
$3.14
$4.18
$3.14
Lens, L Courtesy Light
34266-SEP-A01
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$8.25
$6.19
$8.25
$6.19
Knob *YR167L* (A) (Light Tan)
81251-SDB-A71ZF
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$27.03
$20.27
$27.03
$20.27
Fog Light Unit, L
33951-S0K-A12
Replaces: 33951-S0K-A11
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$323.03
$229.35
$323.03
$229.35
Nut, Front Combination Light
90303-SA5-003
Fits:
 • Acura:
  • CL COUPE,
  • INTEGRA 5-DOOR,
  • INTEGRA HATCHBACK,
  • INTEGRA SEDAN,
  • LEGEND COUPE,
  • LEGEND SEDAN,
  • MDX 5-DOOR,
  • NSX COUPE,
  • RDX 5-DOOR,
  • TL SEDAN,
  • VIGOR SEDAN
 • 6 more
$4.53
$3.40
$4.53
$3.40
Knob A *YR177L* (Light Tan)
35951-SM4-J61ZU
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$10.95
$8.21
$10.95
$8.21
Fog Light Assembly, Front
33900-T0A-A01
Replaces: 33900-STK-A11
Fits:
 • Acura:
  • ILX HYBRID SEDAN,
  • ILX SEDAN,
  • RDX 5-DOOR,
  • TL SEDAN,
  • TSX 5-DOOR,
  • TSX SEDAN
 • 1 more
$186.80
$134.50
$186.80
$134.50
Light Assembly, Foot (Blue)
34760-TA0-J01
Fits:
 • Acura:
  • RDX 5-DOOR,
  • TL SEDAN,
  • TSX 5-DOOR,
  • TSX SEDAN,
  • ZDX 5-DOOR
$25.43
$19.07
$25.43
$19.07
Fog Light Unit, R
33901-SEP-A01
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$431.90
$302.33
$431.90
$302.33
Control Unit, Auto Light
39850-SHJ-A61
Fits:
 • Acura:
  • RDX 5-DOOR,
  • TL SEDAN
$426.95
$298.87
$426.95
$298.87
Sensor Assembly, Auto Light
39860-SEA-E51
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$132.91
$98.35
$132.91
$98.35
Light Assembly, License
34100-SZ3-A01
Fits:
 • Acura:
  • MDX 5-DOOR,
  • RL SEDAN,
  • TL SEDAN,
  • TSX SEDAN
$18.93
$14.20
$18.93
$14.20
Base *YR167L* (Light Tan)
34403-SEP-A01ZB
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$59.85
$44.29
$59.85
$44.29
Knob *YR167L* (A) (Light Tan)
81651-SDB-A71ZG
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$27.80
$20.85
$27.80
$20.85
Fog Light Unit, R
33901-S0K-A12
Replaces: 33901-S0K-A11
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$323.03
$229.35
$323.03
$229.35
Switch Assembly, Lighting
35255-S87-A01
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$111.45
$82.47
$111.45
$82.47
Handle *YR177L* (Light Tan)
83212-SM4-000ZN
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$11.67
$8.75
$11.67
$8.75
Light Assembly, High Mount Stop
34270-TK4-A01
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$263.37
$186.99
$263.37
$186.99
Clip, Door Lining (Light Gray)
91560-SLJ-J01
Fits:
 • Acura:
  • MDX 5-DOOR,
  • RDX 5-DOOR,
  • RL SEDAN,
  • TL SEDAN,
  • TSX 5-DOOR,
  • TSX SEDAN,
  • ZDX 5-DOOR
 • 2 more
$0.37
$0.28
$0.37
$0.28
Fog Light Assembly, L Front
33950-TK4-A01
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$382.91
$268.04
$382.91
$268.04
Lighting Assembly *NH525L* (Gun Metallic)
83253-SEP-A62ZA
Replaces: 83253-SEP-A61ZA
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$553.80
$387.66
$553.80
$387.66
Clip, Tailgate *YR167L* (Light Tan)
91550-S50-000ZW
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$4.48
$3.36
$4.48
$3.36
Label, Open *YR167L* (Light Tan)
77605-SL9-000ZF
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$1.08
$0.81
$1.08
$0.81
Base *YR240L* (Light Cream Ivory)
34403-SEP-A01ZC
Fits:
 • Acura:
  • MDX 5-DOOR,
  • TL SEDAN
$59.85
$44.29
$59.85
$44.29
Knob *YR240L* (A) (Light Cream Ivory)
81251-SDB-A71ZD
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN,
  • TSX SEDAN
$27.03
$20.27
$27.03
$20.27
Knob *YR167L* (B) (Light Tan)
81252-SDB-A71ZG
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$111.92
$82.82
$111.92
$82.82
Knob, L *YR167L* (Light Tan)
81611-S3V-A01ZD
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$79.62
$58.92
$79.62
$58.92
Guide, Webbing *YR167L* (Light Tan)
82127-S0K-A01ZG
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$65.07
$48.15
$65.07
$48.15
Guide, Headrest *YR167L* (Light Tan)
82143-SDA-A01ZG
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$35.05
$26.29
$35.05
$26.29
Lid, Fuse *YR167L* (Light Tan)
83162-SDA-A01ZE
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$70.02
$51.81
$70.02
$51.81
Hook, Coat *YR167L* (Light Tan)
83299-SEP-A01ZB
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$13.58
$10.19
$13.58
$10.19
Pocket, Console *YR167L* (Light Tan)
83416-SEP-A01ZC
Fits:
 • Acura:
  • TL SEDAN
$50.42
$37.31
$50.42
$37.31